Privacyvoorwaarden

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Paulette Schrijft je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Download hier de privacyvoorwaarden in een PDF bestand.

Over mijn privacybeleid

Paulette Schrijft geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten hebben verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, aanverwante social media kanalen en de daarbij behorende dienstverlening van Paulette Schrijft. Wees je er dus van bewust dat Paulette Schrijft niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Paulette Schrijft.

De ingangsdatum van dit privacybeleid is 14 januari 2020. Hierbij vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft:

  • welke gegevens door mijn bedrijf worden verzameld,
  • waar deze gegevens voor worden gebruikt
  • en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leg ik aan je uit:

  • Op welke wijze ik jouw gegevens opsla;
  • Hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm;
  • Welke rechten je heeft met betrekking tot de door je aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten

Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met ActiveCampaign. ActiveCampaign zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn ActiveCampaign is verzonden ziet je de ‘uitschrijven’ link. U ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer.

Jouw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd opgeslagen. ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ActiveCampaign behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Internetprovider

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider Ziggo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Ziggo heeft

geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij mij plaatst, is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL of DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres, postcode en woonplaats en e-mailadres met PostNL of DHL deel.

PostNL of DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL of DHL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL of DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om -anders dan op jouw verzoek- op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij, of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Paulette Schrijft op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt, daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken.
Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld nazorg van een opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens langer te bewaren. Deze gegevens zal ik dus wel bewaren, voor zolang de toepasselijke termijn daarvoor nog loopt.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebt je, als betrokkene, bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt.

Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij mij bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen aan te tonen dat dit adres in jouw bezit is. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren, zoals Word of PDF.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt mij daar een verzoek toe doen.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je -op het bij mij bekende e-mailadres- een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt mij daar een verzoek toe doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij je -op het bij ons bekende e-mailadres- een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt mij daar een verzoek toe doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen

wij je -op het bij ons bekende e-mailadres- een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt mij daar een verzoek toe doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek

wordt ingewilligd sturen wij je -op het bij ons bekende e-mailadres- afschriften of kopieën van alle gegevens over je die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Paulette Schrijft. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar.

Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.  Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij op.

Cookies

Google Analytics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Ik verzamel informatie over jouw surfgedrag en deel deze gegevens (onvrijwillig) met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Op mijn website vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

 Als je vragen heeft over mijn privacybeleid kunt je contact met mij opnemen.

Paulette Schrijft is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

 

Eigenaresse:                                     Paulette Kreuk

Post-/Vestigingsadres :                  Theo Thijssenweg 17

Postcode en woonplaats:               1613 MH Grootebroek

Telefoonnummer:                             06-51467729

e-mailadres:                                       info@pauletteschrijft.nl

KvK-nummer:                                     73441295